آدرس: جاده طریق الرضاء – مزرعه نهرود

تلفن تماس: 03146322840_09902424627

اقامتگاه بومگردی در خور بیابانک